نام نويسنده: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری نیشابوری

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/315/
:مختصرى درباره اين نويسنده

امام مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيری نيشابوری رحمه الله در سال ۲۰۴ هجری در نيشابورمتولد شد. و در سال ۲۶۱ هجری در نيشابوردفن شد. در مكان وفات امام اختلاف است ولی ظاهرا در نيشابور دفن شده است. موقف كنونی نيشابور در استان خراسان ايران مى باشد. امام در اين عمر پر بركتش براي طلب علم حديث مناطقی همچون حجاز، مصر، شام وعراق را پيمود.

تاليفات ايشان: كتاب صحيح مسلم (يكی از كتب سته مي باشد) المسند الكبير(درباره رجال حديث) الافراد و الوحدان، (تسمية شيوخ مالك، سفيان و شعبه) كتاب المخضرمين، كتاب اولاد الصحابه. صحيح امام شامل ۳۰۳۳ حديث می باشد.