نام نويسنده: ابن ماجه امام محمد ابن یزید الربعی قزوینی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/314/
:مختصرى درباره اين نويسنده

امام ابن ماجه: امام محمد ابن يزيد الربعى قزوينى در سال ۲۰۹ هجرى قمرى در شهر قزوين ولادت يافت ودر سال ۲۷۳هجرى قمرى در قزوين وفات نمود موقف كنونى قزوين در ايران مى باشد ابن ماجه يكى از ائمه علم حديث است. امام براى طلب علم حديث به مناطقى همچون بصره، بغداد، شام، مصر، حجاز و رى سفر نمود.

 تاليفات ايشان: كتاب سنن ابن ماجه (يكى از كتب سته مى باشد) كتاب تفسير قرآن وكتاب تاريخ قزوين از ديگر تأليفات امام مى باشد. صحيح ايشان داراى ۴۳۴۱ حديث مى باشد كه از اين تعداد حديث ۳۰۰۲ حديث در كتب پنج گانه موجود است و۱۳۳۹ حديث ديگر را تنها ايشان روايت نموده اند.