نام نويسنده: احمد بن علی بن شعیب نسائی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/313/
:مختصرى درباره اين نويسنده

امام نسائي: احمد بن علی بن شعيب بن علی بن سنان بن بحرين دينار رحمه الله در( نسا) در سال ۲۱۵ هجری قمری چشم به گيتی گشود، و در سال ۳۰۳ هجری در(رمله) وفات نمود و در بيت المقدس دفن شد. نسا در تركمنستان كنونی واقع می شود. وهمچنين گفته شده او در حج بوده و در مكه وفات نموده. امام برای طلب علم به استوطن مصر سفر نمود، و در آنجا اقامت گزيد، ولی حسادت مشايخش ايشان را مجبور به ترک استوطن مصر می كند. بعد از ترک اجباری استوطن مصر در رمله اقامت مي گزيند.

تاليفات ايشان: السنن الكبرى (يكی از كتب سته است) المجتبى (مشهور به سنن الصغرى)، الضعفاء و المتروكون (در باره رجال حديث) خصائص على و مسند على، مسند مالك. سنن ايشان شامل ۵۷۶۹حديث مى باشد.