نام نويسنده: محمد علی خالدی سلطان العلماء

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/292/
:مختصرى درباره اين نويسنده

محمد علی بن عبدالرحمن  سلطان العلماء اهل امارات عربي متحده مي باشد.

ايشان در خانواده اي كه اهل علم و فضل بودند به دنيا آمده و بزرگ شده اند.

ایشان مؤلف بيش از 70 كتاب در مسايل مختلف علمي مي باشد