صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها بزرگترین مژده قرن به اهل علم و دانش و معرفت

بزرگترین مژده قرن به اهل علم و دانش و معرفت

http://old.aqeedeh.com/news/333/ :لینک
پنجشنبه، ۲۱ اسفند (حوت) ۱۳۹۳

دیگر هیچ نیازی نیست در پی کتابی از شهری به دیاری و از کتابسرایی به خانۀ کتابی و از موزهای به کتابخانهای رخت سفر بربندی...

دیگر هیچ نیازی نیست در پی کتابهای توحید که چنگال دژخیمان ظلمت آنها را زیر خروارها ترس پنهان کرده بود، کلنگ بدست گرفته دل گنجهای نهفته زمین را بشکافی..

دیگر هیچ نیازی نیست برای بدست آوردن کتابهای هدایتگران و ستارهگان آسمان سرزمین هدایت فارس دست نیاز بدینسو و آنسو دراز کنی..

دیگر هیچ نیازی نیست از ترس تاریکی شمع روشنایی را در وجودت خاموش کنی..

کتاب خوب؛ یار مهربان؛ دانا و خوش بیان را بزرگترین کتابخانه آزاد و رایگان فارسی در علوم انسانی "کتابخانه عقیده" بصورت مجانی خدمت شما تقدیم میدارد.

تنها با اشارۀ سر انگشت.. با یک کلیک صدها کتابی که دست یافتن بدانها آرزوی هر دانشور و طالب علم و معرفتی بود، بر صفحه کامپیوتر شما به نمایش میآید.

کتابخانه عقیده؛ بزرگترین میراث فرهنگی قرن معاصر ما خدمت ویژهای را به دوستداران کتاب تقدیم داشته است. شما با یک کلیک میتوانید تمامی کتابهای این کتابخانه را بر نسخۀ "دی وی دی- DVD" کپی کرده در هر جا و هر زمانی که خواستید مورد استفاده قرار دهید.

خورشید علم تابیدن گرفته است و جز کوردلان هیچ صاحب دلی از جمال و جلال آن خود را بی بهره نخواهد گذاشت!

پیش بسوی علم و دانش و معرفت، و افروختن شمع هدایت و رستگاری در کالبد خویشتن و دیگران...

صفحه داونلود دی وی دی سایت