صفحه نخست مجموعه عقاید اسلامی شرح مسائل الجاهلیة
2.11 MB
902.79 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/41/957
شرح مسائل الجاهلیة نام كتاب:
صالح الفوزان نويسنده:
تالیف مترجم:
۲۲۵۸ تعداد دریافت: ۱۲۶۱۳ تعداد نمایش:
سه شنبه، ۰۳ آذر (قوس) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۲۴ فروردین (حمل) ۱۳۹۴ به روز رسانی:
۲۳۷ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب

شرح و تفسیر کتاب «مسائل الجاهلیه» اثر شیخ الاسلام محمد بن سلیمان تمیمی است. کتاب مذکور، بیان مبسوط مسائل، انحرافات و کژی‌هایی است که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم  به مقابله با آنها برخاست. این مسائل، مجموعه‌ای اعتقادات، آداب، رسوم و ارزش‌های نادرست و غلطِ بت‌پرستان، مسیحیان، یهودیان و پیروان دیگر ادیان را شامل می‌شود و صد و بیست و هشت مسئله مختلف را در بر می‌گیرد و وی با استفاده از آیات نورانی قرآن و کلام گهربار نبوی، علت نادرستی هریک از این اعتقادات و عادات را شرح می‌دهد.

 • شرح مسائل الجاهلیة
  • مقدمه ی مؤلف
  • جاهليت
  • عرب قبل از اسلام
  • جهان قبل از اسلام
  • شرح مسائل الجاهلیه
  • مسئله اول: دعا كردن و درخواست نمودن از اولياء و صالحان
  • مسئله دوم: اهل جاهليت در عبادت و دينشان متفرق بودند
  • مسئله سوم: مخالفت و نافرماني نمودن با سرپرست و ولی امر را فضيلت، و اطاعت و فرمانبرداری از او را ذلت و خواري ميی دانستند
  • مسئله چهارم: تقليد كوركورانه و مضرات ناشی از آن
  • مسئله پنجم: دليل اكثريت را بدون در نظر گرفتن سند آن، حجت دانستن
  • مسئله ششم: پيشينيان را بدون در نظر گرفتن هرگونه سند و دليلی حجت دانستن
  • مسئله هفتم: استدلال به اينكه آنچه صاحبان قدرت بر آن هستند حق است
  • مسئله هشتم: آنچه كه افراد ضعيف بر آن هستند، حق نيست
  • مسئله نهم: به عالمان فاسق و عابدان جاهل اقتدا نمودن
  • مسئله دهم: نسبت دادن اهل دين به كم فهمی و خطا
  • مسئله یازدهم و دوازدهم: بر قیاس فاسد اعتماد و قیاس صحیح را انكار نمودن
  • مسئله سیزدهم: غلو كردن در مورد اهل علم و صلاح
  • مسئله چهاردهم: نفی حق و اثبات باطل
  • مسئله پانزدهم: به بهانه‌های باطل از قبول حق سر باز زدن
  • مسئله شانزدهم: یهود تورات را با كتاب های سحر معاوضه نمودند
  • مسئله هفدهم: كارهای باطلشان را به پیامبران نسبت می‌دادند
  • مسئله هجدهم: علی رغم مخالفت با انبیاء خود را به آنها منتسب می‌كردند در نسبت دادن خویش دچار تناقض شده بودند
  • مسئله نوزدهم: عیب جویی نمودن از صالحان به خاطر اعمال كسانی كه خود را به آنها منتسب می‌كنند
  • مسئله بیستم: كارهای ساحران و كاهنان را از جمله كرامات اولیاء محسوب نمودن
  • مسئله بیست و یكم: خدا را با داد و فریاد و كف زدن عبادت كردن
  • مسئله بیست و دوم: لهو و لعب را به عنوان دین خود برگزیدن
  • مسئله بیست و سوم: مغرور شدن به دنیا
  • مسئله بیست و چهارم: ترك كردن حق به خاطر اینكه ضعفاء بر آن هستند
  • مسئله بیست و پنجم: ابطال در پذیرش چیزی به خاطر سبقت جستن ضعفاء به سوی آن
  • مسئله بیست و ششم: دلایل كتاب را بعد از معرفت و شناخت، به منظور موافق با آرزوهایشان تحریف نمودند
  • مسئله بیست و هفتم: تألیف كتاب های باطل و نسبت دادنشان به پروردگار عالم
  • مسئله بیست و هشتم: در صورتی كه حق نزد دیگران بود، آن را ترك می‌كردند
  • مسئله بیست و نهم: به سخنان كسانی كه به گمانشان مدعی پیروی از آنان بودند نیز عمل نكردند
  • مسئله سیام: اهل تفرقه بودند و اتحاد و اجتماع را ترك می‌كردند
  • مسئله سی و یكم: دشمن دین حق و دوستدار دین باطل بودند
  • مسئله سی و دوم: اگر حق پیش كسانی بود كه دوستشان نداشتند به آن حق كفر می‌ورزیدند
  • مسئله سی و سوم: تناقض داشتن در اقرار و انكار
  • مسئله سی و چهارم: هر گروهی تنها خود را پاك و بی عیب می‌دانست
  • مسئله سی و پنجم: با انجام محرمات می‌خواستند به خداوند نزدیك گردند
  • مسئله سی و ششم: به واسطه تحریم حلال و حلال نمودن محرمات به خداوند نزدیك شدن
  • مسئله سی و هفتم: غیر از پروردگار، علماء و عابدان خویش را رب خود قرار دادند
  • مسئله سی و هشتم: نسبت به اسماء و صفات پروردگار كفر ورزیدن
  • مسئله سی و نهم: الحاد و انكار اسماء پروردگار متعال
  • مسئله چهلم: انكار پروردگار پاك و منزه
  • مسئله چهل و یكم: خداوند را به وسیله صفات ناقص توصیف كردن
  • مسئله چهل و دوم: شریك قرار دادن برای الله تعالی در پادشاهی
  • مسئله چهل و سوم: منكر مقدرات بودند و قدر خداوند را انكار می‌كردند (منكر قدر بودند)
  • مسئله چهل و چهارم: تقدیر خداوند را علت كفر خویش پنداشتن و خود را معذور دانستن
  • مسئله چهل و پنجم: مدعی تناقض بین شرع خدا و مقدراتش بودند
  • مسئله چهل و ششم: حوادث را به روزگار نسبت و به آن دشنام دادن
  • مسئله چهل و هفتم: به نعمت پروردگار كافر بودن
  • مسئله چهل و هشتم: به تمام آیات الله كافر بودند
  • مسئله چهل و نهم: به بعضی از آیات الله تعالی كافر بودند و نسبت به بعضی آیات بی ایمان بودند
  • مسئله پنجاهم: نازل شدن كتاب بر رسولان را انكار می‌كردند
  • مسئله پنجاه و یكم: قرآن را كلام بشر می‌دانستند
  • مسئله پنجاه و دوم: بر حكمت خداوند عیب می‌گرفتند
  • مسئله پنجاه و سوم: برای ابطال شرع خداوند حیله می‌كردند
  • مسئله پنجاه و چهارم: اقرار به حق را وسیله ی دفع آن قرار دادن
  • مسئله پنجاه وپنجم: نسبت به امور باطل خویش متعصب بودند
  • مسئله پنجاه و ششم: توحید را شرك می‌نامیدند
  • مسائل پنجاه و هفتم و پنجاه وهشتم: تحریف مطابق میل خویش در كتاب خدا
  • مسئله پنجاه و نهم: لقب های مورد تنفر را به اهل حق نسبت دادن
  • مسائل شصتم و شصت و یكم: دروغ را به خدا نسبت دادن و حق را تكذیب كردن
  • مسئله شصت و دوم: از دست حق پیش پادشاهان شكایت می‌كردند
  • مسائل شصت و سوم، شصت و چهارم، شصت و پنجم، شصت و ششم و شصت و هفتم: نسبت دادن اهل حق به چیزی كه از آن بری بودند
  • مسئله شصت و هشتم: خود را به چیزی كه نداشتند مدح و ستایش می‌كردند
  • مسئله شصت نهم و هفتادم: در عبادت كردن بر اساس شرع خدا، چیزهایی را زیاد و كم می‌كردند
  • مسئله هفتاد و یكم: ترك واجبات دینی در قالب زهد و پارسایی
  • مسائل هفتاد و دوم و هفتاد و سوم: ترك كردن پاكی ها اعم از روزی و زینت را وسیله ی تقرب به خدا می‌دانستند
  • مسئله هفتاد و چهارم: دعوت كردن مردم به گمراهی
  • مسئله هفتاد و پنجم: آگاهانه مردم را به سوی كفر دعوت كردن
  • مسئله هفتاد و ششم: اثبات شرك و دفع حق به واسطه ی انواع مكر و حیله
  • مسئله هفتاد و هفتم: اقتدا كردن به كسی كه شایسته ی آن نیست
  • مسئله هفتاد و هشتم: در محبت خداوند دچار تناقض بودند
  • مسئله هفتاد و نهم: بر آرزوهای كاذب اعتماد می‌كردند
  • مسئله هشتادم: در مورد صالحان غلو كردند
  • مسئله هشتاد و یكم: غلو كردن در مورد آثار صالحان
  • مسئله هشتاد و دوم: وسایل و اسباب شرك را به دست گرفتند
  • مسئله هشتاد و سوم: نزد قبرها اعتكاف می‌كردند
  • مسئله هشتاد و چهارم: نزد قبور قربانی می‌كردند
  • مسائل هشتاد و پنجم و هشتاد و ششم: آثار بزرگان را وسیله حفاظت می‌دانستند
  • مسائل هشتاد و هفتم، هشتاد و هشتم، هشتاد و نهم و نودم: بعضی از خصلت های جاهلیت در بعضی از این امت باقیمانده است
  • مسئله نود و یكم: جامعه جاهلی بر ظلم بنا نهاده شده بود
  • مسئله نود و دوم: به حق یا ناحق فخر می‌كردند
  • مسئله نود و سوم: تعصب منفور
  • مسئله نود و چهارم: افراد پاك را به جرم افراد دیگری مؤاخذه كردن
  • مسئله نود و پنجم: عیب گرفتن از فردی به خاطر دیگری
  • مسئله نود و ششم: به اعمال نیك افتخار كردن
  • مسئله نود و هفتم: در حین مخالفتشان با اشخاص پاك خود را به آنها نسبت می‌دادند و به آنها افتخار می‌كردند
  • مسئله نود و هشتم: به شغل و حرفة خویش به نسبت صاحبان مشاغل دیگر افتخار می‌كردند
  • مسئله نود و نهم: با دید همراه با بزرگواری و عظمت به دنیا می‌نگریستند
  • مسئله صدم: حكم كردن در مورد خداوند و ایراد گرفتن از او و مدعی درك و فهم مسائل بودن
  • مسئله صد و یكم: فقرا را تحقیر می‌كردند
  • مسئله صد و دوم: اهل ایمان را در نیت ها و اهدافشان مورد اتهام قرار می‌دادند
  • مسائل صد و سوم، صد و چهارم، صد و پنجم، صد و ششم، صد و هفتم و صد و هشتم: به اصول ایمان كافر بودند
  • مسئله صد و نهم: بعضی از چیزهایی كه پیامبران خبر داده بودند را تكذیب می‌كردند
  • مسئله صد و دهم: داعیان به سوی خیر را مورد تجاوز و ظلم قرار می‌دادند
  • مسئله صد و یازدهم: به باطل ایمان داشتند
  • مسئله صد و دوازدهم: كفر را بر ایمان برتری می‌دادند
  • مسئله صد و سیزدهم: حق و باطل را به هم می‌آمیختند تا باطل را قبول كنند
  • مسئله صد و چهاردهم: با وجود اینكه به آن علم داشتند حق را كتمان می‌كردند
  • مسئله صد و پانزدهم: سخنی را بدون علم به خداوند نسبت دادن
  • مسئله صد و شانزدهم: در گفته‌های خویش دچار تناقض بودند
  • مسئله صد و هفدهم: به بعضی از آنچه نازل شده ایمان می‌آوردند و به بعضی دیگر كافر می‌شدند
  • مسئله صد و هجدهم: تنها به بعضی از رسولان باور داشتند
  • مسئله صد و نوزدهم: بحث و مجادله كردن در چیزی كه به آن علم نداشتند
  • مسئله صد و بیستم: نقض كننده ادعای خویش در تبعیت از دیگران بودند
  • مسئله صد و بیست و یكم: ایجاد موانع در راه خدا
  • مسئله صد و بیست و دوم: دوستی و محبت كافران
  • مسائل صد و بیست و سوم، صد و بیست و چهارم، صد و بیست و پنجم، صد و بیست و ششم، صد و بیست و هفتم و صد و بیست و هشتم: اعتماد كردن بر خرافات
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است