صفحه نخست مجموعه عقاید اسلامی عقیدۀ اهل سنت و جماعت
924.56 KB
465.46 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/41/869
عقیدۀ اهل سنت و جماعت نام كتاب:
نظام الدین نافع نويسنده:
تالیف مترجم:
۱۹۷۹ تعداد دریافت: ۱۲۳۸۲ تعداد نمایش:
جمعه، ۲۳ مرداد (اسد) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
سه شنبه، ۲۶ دی (جدی) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
موجود نیست تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

(نظام الدین نافع)
بیان اعتقادات اسلامی و باورهای دینی براساس دیدگاه‌های اهل سنت و جماعت است. کتاب با شرح مفهوم توحید و تقسیمات مختلف آن (ربوبیت، اسماء و صفات، الوهیت) آغاز می‌شود و در ادامه، معنای شرک و اقسام آن (اکبر، اصغر، خفی) و فضیلت کلمة شهادت و شروط هشتگانه «لا إله إلا الله» به بحث گذاشته می‌شود. طرح یکصد و هفده پرسش و پاسخ در مورد مسایل گوناگون توحیدی، موضوع فصل آتی کتاب است. نویسنده سپس عقیده اهل سنت را در باره قضا و قدر و موضوعات مربوط به آن تبیین نموده و آنگاه اسباب دینی، طبیعی و مادی‌ای را که موجب زیادی یا کمی عُمر و رزق انسان می‌شوند معرفی کرده و در باره آنها توضیح می‌دهد.

 • عقیدۀ اهل سنت و جماعت
  • مقدمه
  • توحيد
   • انواع توحید
   • توحید ربوبیت
   • توحید اسماء و صفات
   • توحید الوهیت
  • شرک
   • اقسام شرک
   • شرک اکبر
   • شرک اصغر
   • شرک خفی
  • فضیلت کلمه ی شهادت
   • منزلت و مقام این دو کلمه
   • معنای این کلمه
   • ارکان کلمه ی شهادت
   • فضیلت کلمه ی «لا إله إلا الله»
   • گواهی دادن به رسالت حضرت محمد
   • کسیکه شهادت باین کلمه بدهد
  • شروط «لا إله إلا الله»
   • علم
   • یقین
   • قبول
   • تسلیم و انقیاد
   • صدق و راستی
   • اخلاص
   • کافر شدن به معبودهای باطل
  • سؤال و جواب در مورد مسائل توحید
   • مسائل چهارگانه که دانستن آنها بر هر فرد مسلمان واجب است کدام‌هاست؟
   • دلیل این گفته چیست؟
   • امام شافعی در فضائل این سوره چی گفته است؟
   • آیا گفتار و عمل پیش از علم است، یا علم پیش از گفتار و عمل است؟
   • مسائل سه‌گانه ی که تعلیم و عمل بآنها واجب است کدام‌ها است؟
   • دليل اين گفته چی می‌باشد؟
   • دلیل این گفته چیست؟
   • ملت ابراهیم حنیف چی معنی دارد؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • معنای عبادت کردن خداوند چیست؟
   • بزرگترین چیزی که خداوند بآن امر فرموده است چی می‌باشد؟
   • توحید چیست؟
   • بزرگترین چیزی که خداوند از آن نهی فرموده است چی می‌باشد؟
   • شرک چی می‌باشد؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • اصول سه‌گانه‌ای که شناخت آنها بر انسان واجب است کدام‌ها است؟
   • پروردگار تو کیست؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • پروردگار خود را به چی چیزها شناختی؟
   • معنای «لا إله إلا الله» را بیان کنید
   • مقصود از گفتن: «لا إله» چیست؟
   • مقصود از «إلا الله» چی می‌باشد؟
   • تفسیر و توضیح این گفته چی می‌باشد؟
   • دلیل گواهی دادن به رسالت رسول خدا چیست؟
   • معنای گواهی دادن باینکه محمد رسول خدا است چی می‌باشد؟
   • دلیل فرض بودن نماز، زکات و تفسیر توحید چیست؟
   • دلیل فرض بودن روزه چیست؟
   • دلیل فرضیت حج را بیان نمایید
   • مرتبه ی اول از مراتب دین چیست؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • مرتبه ی دوم از مراتب دین اسلام چیست؟
   • ایمان دارای چند شاخه است؟
   • ارکان ایمان چند است؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • دلیل قدر چیست؟
   • مرتبه ی سوم از مراتب اسلام چیست؟
   • احسان چیست؟
   • دلیل این گفته چیست؟
   • دلیل این مراتب سه گانه ی دین را از حدیث بیان نمائید؟
   • اصل سوم اصول اسلام چیست؟
   • رسول خدا زمانیکه وفات نمود عمر گرامی شان چقدر بود؟
   • خداوند رسول خود را به چی منظوری فرستاده است؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • گفته ی خداوند چی معنی دارد؟
   • این فرموده ی خداوند چی معنی دارد؟
   • این فرموده ی خداوند چی معنی دارد؟
   • چی مدتی را رسول خدا با بت‌پرستان به دعوت پرداخته است؟
   • هجرت چی معنی دارد؟
   • حکم هجرت نمودن از سرزمین کفر به سرزمین اسلام را واضح نمایید
   • دلیل فرضیت هجرت چی می‌باشد؟
   • سبب نزول هر دو آیه متذکره را بیان فرمایید
   • بکدام دلیل حکم هجرت برای همیشه باقی است؟
   • رسول خدا زمانیکه به مدینه ی منوره مستقر شد به چی چیزها از جانب خداوند مأمور گردید؟
   • رسول خدا بعد از هجرت از مکة معظمه در مدینه ی منوره چقدر مدت زندگی نمود؟
   • خوبی‌هایی که رسول خدا به امت خویش توضیح و بیان نمود، و بدی هایی که ایشان را از آنها برحذر ساخت، چی چیزها است؟
   • آیا خداوند رسول خود حضرت محمد را برای طائفه ی خاصی فرستاده است، و یا بر عموم مردم؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • آیا خداوند در زمان حیات رسول خویش دینش را کامل نمود و یا بعد از وفات شان؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • کدام دلیل رسول خدا وفات نموده است؟
   • آیا انسانها بعد از مرگ از قبرهای خویش بر انگیخته می‌شوند؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • آیا انسانها بعد از زنده شدن، از اعمال خویش محاسبه میگردند؟ و آیا در برابر اعمال خویش جزا و پاداش می‌بینند؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • حکم کسیکه از زنده شدن بعد از مرگ انکار می‌کند چی می‌باشد؟
   • دلیلش چیست؟
   • خداوند انبیاء را به چی منظوری فرستاده است؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • اولین کسی که به حیث رسول خدا فرستاده شده کی بوده است؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • آیا در دنیا امتی گذشته است که خداوند به آنها رسولی نفرستاده باشد که انسانها را به عبادت خداوند دعوت ننموده باشند و از عبادت طاغوت‌ها منع نکرده باشند؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • طاغوت چیست؟
   • تعداد طاغوت‌ها چند است؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • ارکان ایمان کدام‌ها است؟
   • دلیل این گفته چی می‌باشد؟
   • ایمان به خداوند مشتمل به چیزها است؟
   • نتایج و خوبی‌هایی ایمان آوردن به خداوند را بیان نمایید؟
   • ایمان به فرشته چگونه می‌باشد؟
   • ایمان آوردن به کتابهای آسمانی را شرح دهید؟
   • فائده ی ایمان آوردن به کتابهای آسمانی را بیان نمایید؟
   • ایمان به پیامبران را توضیح دهید؟
   • ایمان آوردن به انبیاء شامل کدام امر می‌گردد؟
   • فائده ی ایمان آوردن به رسوله ای خدا را واضح سازید؟
   • ایمان به روز آخرت را توضیح فرمایید؟
   • ایمان داشتن به روز آخرت شامل کدام چیزها می‌باشد؟
   • فایده ی ایمان آوردن به روز آخرت را بیان نمایید؟
   • ایمان آوردن به قدر را توضیح دهید؟
   • ایمان به قدر متقاضی چی چیزها است؟
   • ایمان آوردن به قدر چه فائده‌ای دارد؟
  • قضاء و قدر
   • علم
   • نوشتن
   • مشیئت
   • آفرینش
  • عقیده ی اهل سنت و جماعت در باره ی قضاء و قدر
  • دو مثال در رابطه به مسئله ی قضاء و قدر
   • مثال اول
   • مثال دوم- میعاد اجل و رزق
  • اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان میگردد
   • اسباب دینی
   • اسباب طبیعی
   • از اسباب مادی
  • آثار علمی مؤلف
   • آثار چاپ شده
   • آثار آماده ی چاپ
   • تحقیق و تدقیق بر کتب ذیل
  • مآخذ
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است