صفحه نخست احوال شخصیه (نکاح، طلاق، جنایز...) ارث و وصیت در شریعت و قانون
2.29 MB
1.55 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/36/495
ارث و وصیت در شریعت و قانون نام كتاب:
صلاح سلطان نويسنده:
گروه علمی فرهنگی موحدین مترجم:
۶۱۴۲ تعداد دریافت: ۲۴۸۰۱ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۲۲ آبان (عقرب) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
موجود نیست تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

پژوهش و درسنامه جامعی است درباره قوانین و مسایل مربوط به ارث و وصیت براساس فقه اسلامی. مؤلف در این اثر مبسوط، علاوه بر بیان کامل مسایل مربوط به این دو مقوله، تمرین‌های متعددی در پایان هر فصل ارائه داده تا خواننده را در درک بهتر مفاهیم ارائه شده یاری کند. وی کتاب را با بحث احکام عمومی در علم ارث آغاز می‌کند. در این فصل معنای لغوی و اصطلاحی ارث، فضایل علم ارث و شروط و اسباب و موانع آن را شرح می‌دهد. فصل دوم به ارث صاحبان فروض و سهم مشخص اختصاص یافته است و سهم الإرث زن و شوهر، والدین، پدر و مادر و دیگر خویشاوندان را به تفصیل و با استناد آیات و روایات بیان می‌کند. در فصل بعد به ارث عصبه (اقوام) پرداخته است. مفهوم لغوی، انواع عُصبه و دلایل ارث‌بَری آنان موضوعات این فصل هستند. فصل چهارم، به موضوع حُجب و فصل پنجم به اصلِ مسئله، عول، رد و تصحیحِ مسایل پرداخته است. ارث ذَوِی الأرحام و احکام تکمیلی ارث، موضوع فصل‌های آتی کتاب است. بخش دوم کتاب، که از فصل هشتم آغاز می‌شود، به وصیت پرداخته است. احکام وصیت و موانع و مبطلات آن، انواع وصیت و تزاحم آنها و مراحل کاربردیِ حل مسایل ارث و وصیت از جمله موضوعات این بخش است.

 • ارث و وصیت در شریعت و قانون
  • مقدمه
  • پیشگفتار
   • مال در نظام اسلامی
  • فصل اول: احكام عمومي در علم ارث
  • بخش اول: ارث از لحاظ لغوی و اصطلاحی
   • فضایل علم ارث
   • شروط ارث
    • شرط اول: مرگ مورث که به طور حقیقی یا حکمی یا تقدیری ثابت شود
    • شرط دوم: زنده بودن وارث به طور حقیقی یا تقدیری
    • شرط سوم: علم به علت و اسباب میراث
    • شرط چهارم: مانعی از موانع ارث وجود نداشته باشد
   • اسباب ارث
    • نخست: قرابت یا نسب
    • ازدواج
    • ولاء
   • موانع ارث
    • مانع اول: قتل
    • مانع دوم: اختلاف دین
    • ترجیح من در ارث مسلمان از غیر مسلمان
    • ارث مرتد
    • اختلاف دارین
    • بردگی
   • ترکه و حقوقی که به آن تعلق می‏گیرد
    • نخست: ترکه
    • ب) حقوق مربوط به ترکه
    • تقدم بدهی بر وصیت
    • چهارم: حقوق وارثان
  • تمرینات فصل اول
   • نخست: یک دلیل برای جملات زیر ذکر کنید
   • دوم: با ذکر دلایل نقلی و عقلی کدام یک از موارد زیر را ترجیح می‏دهید؟
   • سوم: تفاوت جملات زیر را توضیح دهید
   • چهارم: در مقابل هر یک از عبارتهای زیر علامت صحیح√و غلط× را بگذارید
   • پنجم: با توجه به کلمات داخل پرانتز جای خالی عبارات را تکمیل کنید
  • فصل دوم: ارث صاحبان فروض و سهم مشخص
  • پیشگفتار
   • بخش اول: ارث زن و شوهر
    • ارث زن و شوهر را به شکل زیر توضیح می‏دهیم
   • بخش دوم: ارث والدین
    • مثالهایی در مورد ارث والدین
   • بخش سوم: ارث پدربزرگ و مادربزرگ
    • دلایل ارث جد و جده
    • نخست: ارث جد
    • حالت اول: جد بدون وجود برادر و خواهر برای شخص مرده
    • حالت دوم: ارث جد و برادران با هم
    • خلاصه آرای ارث جد و اخوه در مذهب به شکل زیر می‏باشد
    • دوم: ارث جده
    • در مورد ارث جده امور زیر قابل ملاحظه است
    • مسائل عمومی در میراث جد و جده
   • بخش چهارم: ارث دختران و دختران پسر
    • نخست: دلیل ارث بردن آن‌ها
    • دوم: مقدار ارث دختر
    • سوم: مثال‌هایی در مورد ارث دختر
    • دوم: ارث دختران پسر
    • این حالت‌های شش گانه را به شکل زیر به تفصیل بیان می‏کنیم
    • مثالهایی در مورد ارث دختر پسر
   • بخش پنجم: ارث خواهر تنی یا پدری
    • نخست: ارث خواهر تنی یا پدری
    • دوم: ارث خواهر تنی
    • سوم: ارث خواهر پدری
   • بخش ششم: ارث فرزندان مادری
    • استثناهایی که در مورد ارث برادران و خواهران مادری وجود دارد
    • خلاصه
    • نخست: کسانی که استحقاق نصف را دارند
    • زوج
    • دختر پسر
    • خواهر تنی
    • خواهر پدری
    • دوم: کسانی که استحقاق یک چهارم را دارند
    • شوهر
    • زن
    • کسانی که استحقاق یک هشتم را دارند
    • کسانی که استحقاق دو سوم را دارند
    • دو دختر اصلی و بیشتر
    • دو دختر پسر و بیشتر
    • دو دختر تنی و بیشتر
    • دو خواهر پدری و بیشتر
    • پنجم: کسانی که مستحق یک سوم هستند
    • مادر به دو شرط یک سوم را می‏گیرد
    • برادران و خواهران مادری
    • ششم: کسانی که استحقاق یک ششم را دارند
    • پدر
    • جد
    • مادر
    • جده
    • دختر پسر
    • خواهر پدری
  • فصل سوم: ارث عصبه‏ها
  • بخش اول: عصبه در لغت و اصطلاح
   • انواع عصبه‏ ها
    • عصبه دو نوع است
   • دلایل ارث عصبه‏ ها
    • نخست: دلایل ارث عصبه بالنفس
    • دوم: دلایل ارث عصبه بالغیر
    • سوم: دلایل ارث عصبه مع الغیر
   • ترجیح میان عصبه‏ ها وقتی که چند نفر باشند
    • معیارهای ترجیح میان عصبه‏ها عبارتند از
    • - ترجیح با جهت
    • - ترجیح با درجه
    • ترجیح به شدت و قوت قرابت
  • تمرینات فصل سوم
   • از مجموعه دوم گزینه مناسب با گزینه اول را انتخاب کنید
   • در مقابل جملات زیر علامت صحیح √و غلط× بگذارید
   • برای جملات زیر علت بیاورید
   • مسائل
  • فصل چهارم: حجب
  • بخش اول: حجب در لغت و در اصطلاح
   • انواع حجب
    • نخست: حجب حرمان
    • دوم: حجب نقصان
    • توضیحاتی در مورد موضوع حجب
   • مسائل حجب
  • تمرینات فصل چهارم
   • تفاوت میان عبارات زیرا را بیان کنید
   • جملات زیرا را کامل کنید
   • مسائل
  • فصل پنجم: اصل مسأله، عول، رد و تصحیح مسأله
  • بخش اول: اصل مسأله‏ ها
   • وقتی که تمامی وارثان عصبه باشند دو حالت دارند
   • اگر وارثان فقط صاحبان فروض باشند یا صاحبان فروض و عصبه باشند، چهار حالت دارد
   • عول
   • رد
    • رأی راجح
    • وارثانی که باقیمانده ارث به آن‌ها رد می‏شود
   • تصحیح مسائل
    • مسائلی درباره اصل مسأله، رد، عول و تصحیح
  • تمرینات فصل پنجم
   • جملات زیر را کامل کنید
   • دلایل رد به غیر زوجین همراه ترجیح خود را در مورد آن مسأله بررسی کنید
   • دو روش برای تصحیح مسایل وجود دارد، آن دو روش کدامند و ساده‏ترین آن‌ها کدام است؟
   • مسائل
  • فصل ششم: ارث ذوی الارحام
  • بخش اول: ذوی الارحام و نظرات علما در مورد ارث آنها
   • چگونگی ارث ذوی الارحام
    • نخست: مذهب اهل رحم
    • دوم: مذهب اهل تنزیل
    • سوم: مذهب اهل قرابت
  • تمرینات فصل ششم
   • اختلاف فقهی ارث ذوی الارحام را همراه با دلایل هر گروه و ترجیح خود بیان کنید
   • فرق عبارات زیر را بیان کنید
  • فصل هفتم: احکام تکمیلی ارث
  • بخش اول: ارث جنین
   • چگونگی ارث جنین
   • نکته مهم
   • ارث مفقود
    • مرحله اول: مرحله میان گم شدن و حکم وفات او از طرف قاضی
    • مرحله دوم: حکم به وفات مفقود
   • ارث خنثی
   • ارث فرزند حاصل از زنا و ملاعنه
   • ارث نابودشدگان و غرق‌شدگان
   • تخارج
    • دلایل جایز بودن تخارج
  • تمرینات فصل هفتم
   • تفاوت جملات زیر را بیان کنید
   • شروط فقهی عبارات زیر را بیان کنید
   • دلایل شرعی عبارات زیر را بیان کنید
   • مسائل
  • فصل هشتم: وصیت و احکام آن
  • بخش اول: تعریف وصیت،و مشروعیت و حکم آن
   • وصیت در لغت و اصطلاح
   • مشروعیت وصیت
   • حکم وصیت
   • ارکان وصیت
   • رکن اول: موصی
    • وصیت بچه ممیز
    • وصیت سفیه
    • وصیت بدهکار
    • وصیت غیرمسلمان
   • موصی به
    • مقدار موصی به
   • صیغه وصیت
   • مبطلات وصیت
    • نخست: مبطلات وصیت به علتی که به موصی بر می‏گردد
    • دوم: مبطلات وصیت به علتی که به موصی له بر می‏گردد
    • سوم: مبطلات وصیت به علتی که به موصی به بر گردد
    • چهارم: مبطلاتی که به صیغه وصیت بر می‏گردند
   • موانع وصیت
  • تمرینات فصل هشتم
   • یک دلیل برای عبارات زیر بیاورید
   • در مقابل عبارات زیر علامت صحیح √و غلط× بگذارید
   • تفاوت عبارات زیر را بیان کنید
   • مسائل
  • فصل نهم: انواع وصیت و تزاحم آنها
  • بخش اول: انواع وصیت‌های اختیاری
   • وصیت به تقسیم اشیای عینی ترکه
   • وصیت به اندازه سهم وارث
   • وصیت واجب
    • نخست: تعریف وصیت واجب
    • دوم: کسانی که وصیت واجب برای آن‌ها واجب است
    • سوم: شروط وجوب این وصیت
    • چهارم: رتبه وصیت واجب و مقدار آن
    • پنجم: قلمرو مشروعیت وصیت واجب
    • بررسی و ترجیح
    • ششم: روش استخراج وصیت واجب
    • در استخراج وصیت واجب باید مراحل زیر طی شود
   • تزاحم وصیت‌ها
    • نخست: تزاحم وصیت‌های واجب
    • دوم: تزاحم وصیت‌های واجب و اختیاری
    • سوم: تزاحم وصیت‌های اختیاری
    • وصیت به اشخاص
    • وصیت به خویشاوندان
    • وصیت به خویشاوندان و اشخاص
  • تمرینات فصل نهم
   • تفاوت عبارت زیر را بیان کنید
   • چرا مقدار وصیت اختیاری را از ترکه، قبل از اجرای وصیت واجب فقط به صورت ریاضی در می‏آوریم؟
   • انواع وصیت‌های اختیاری را نام ببرید
   • مشروعیت وصیت واجب را از لحاظ فقهی بررسی کنید
   • مراحل کاربردی حل مسائل تزاحم وصیت‌های واجب و اختیاری کدامند
   • مسائل
  • خاتمه
   • مراحل کاربردی حل مسائل ارث و وصیت
   • مراحل حل
  • پاسخ تمرینات فصلها
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است