مشخصات کتاب

أم المؤمنین عایشه صدیقه فرزند صدیق ب
تأليف:

ناصر ابوالعلا


مترجم:

ابو سلمان البلوشی