چگونگی رشد

در مورد رشد «امام زمان ساختگی» مجلسی در بحار الانوار روایاتی آورده که: اولاً با هم ضد ونقیض هستند. ثانیاً، خلاف قرآن و کتب آسمانی و عقل می‌باشند. مثلاً آورده‌است که حکیمه می‌گوید: حضرت مرا خواست و چون به خدمتش رسیدم، دیدم بچه جلوی پدر راه میرود، عرض کردم: آقا: این طفل دو ساله است، امام تبسمی فرمود و گفت: انبیاء و اولیاء که دارای منصب امامت و خلافت هستند، نشو و نمو آنان با دیگران فرق دارد، کودک یکماهه آنان مانند بچۀ یکساله می‌باشد.

در صفحه ۲۱۳ آمده است که قسمتی از آن اینست:‌ حکیمه می‌گوید، چون روز چهلم شد، به حضور امام حسن عسکری رسیدم، دیدم امام زمان در خانه راه میرود، صورتی نیکوتر از رخسار او و زبانی بهتر از گفتار او ندیدم، امام حسن عسکری فرمود: عمه این مولود پیش خدا بسیار عزیز است، عرض کردم آقا آنچه باید ببینیم از چهل روزۀ او می‌بینیم، امام تبسمی کرد و گفت: عمه جان! نمی‌دانی که رشد یکروزۀ ما ائمه برابر با رشد یکسالۀ دیگران است.

روایات زیادی شبیه به این‌ها نیز در این خصوص وجود دارد که از تکرار مکرر آن خودداری می‌کنم.

و أما جواب: اگر به تورات نگاه کنیم، می‌بینیم که در سفر خروج، باب دوم آیۀ ۱ آمده: و شخصی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت و آن زن حامله شده پسری بزاد و چون او را نیکو منظر دید وی را سه ماه نهان داشت.

از این جملۀ تورات، معلوم می‌شود که حضرت موسى پیش از نهاده شدن در صندوق و انداخته شدن در رود نیل سه ماه نزد مادرش بوده، پس اگر دو روایت را قبول کنیم، باید، مطابق روایت اول، رشدش مطابق کودک سه ساله شده باشد، و مطابق روایت دوم مانند مرد ۴۰ ساله باشد. حالا، ما کمتر را حساب می‌کنیم، وقتی موسى به دربار فرعون رسیده باشد باید مطابق کودک سه ساله و چند روزه باشد، در این صورت احتیاج به شیر مادر ندارد، در صورتی که می‌دانیم خداوند ترتیبی داد که مادرش به او شیر دهد، یعنی بعد از اینکه به دربار فرعون رسیده بود، پس حداکثر رشدش باید مانند بچه‌های عادی بوده باشد، پس معلوم می‌شود که رشد حضرت موسى، رشد معمولی بوده و روایت غلط است.

دلیلی دیگر بیاوریم: می‌دانیم امام حسن سال سوم هجری به دنیا آمد، و امام حسین سال چهارم هجری و جریان مباهله آن طور که شیعیان می‌گویند سال دهم هجری صورت گرفته، یعنی در آن هنگام امام حسن باید هفت ساله و امام حسین شش ساله باید باشند. حال به ببینیم رشدشان چطور است؟ آیا مطابق روایت مانند مردان سی چهل ساله رشد کرده بودند؟ یا کودک بودند؟

اگر به کتاب منتهی الامال شیخ عباس قمی که شیعه می‌باشد مراجعه کنیم، داستان مباهله را چنین می‌آورد: «پس بامداد حضرت رسول به خانۀ علی درآمد و دست امام حسن را گرفت و امام حسین را بغل کرد، و حضرت امیر پیش روی آنحضرت روان شد، و حضرت فاطمه از عقب سر...» دیگر اینکه از این شواهد بسیار است، و داستان مباهله در هر صورت مورد قبول شیعه‌است هرچند که از قرآن و روایات صحیح بدست می‌آید که اصلاً مباهله‌ای صورت نگرفته است. ولی برایشان از آنچه مورد قبولشان است دلیل می‌آوریم.