۴- ترا شیدن و یا کوتاه‌کردن موی سر:

سپس موی سر خود را کوتاه می‌کند و یا می‌تراشد، مرد در صورتی که متمتع باشد کوتاه‌کردن برایش بهترست، در غیر این صورت تراشیدن بهترست، و زن موی سر خود را جمع نموده و به اندازﮤ یک سر انگشت فقط کوتاه می‌کند، کوتاه‌کردن و تراشیدن چه در مرد و چه در زن باید همۀ سر را فرا گیرد.

با انجام این چهار موردی که ذکر شد شخص معتمر از عمره خود فارغ شده و همه چیز بر او حلال می‌شود بعد از این تا روز (ترویه) که روز هشتم ذی الحجة است منتظر، سپس در قبل از ظهر این روز احرام به حج بسته و شروع به اعمال حج می‌کند.