۲- طواف:

سپس نیت طواف نموده و شروع به انجام آن می‌کند، در صورت امکان حجر الأسود را با دست راستش گرفته و می‌بوسد، و بر آن سجده می‌کند، چنانچه ممکن نبود لمس کرده و دستش را می‌بوسد و اگر بازهم ممکن نبود به سوی آن اشارۀ می‌کند، إین کار را در هر دور از طواف خود انجام می‌دهد، سپس کعبه و حجر الأسود را از طرف چپ خود قرار داده و از آنجائیکه خط کشیده شده الله أکبر گویان طوافش را شروع می‌کند، به رکن یمانی که رسید فقط به آن دست می‌کشد و: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» می‌گوید.

طواف دارای دعای بخصوصی نیست، شخص در آن می‌تواند قرآن بخواند و هر دعای دیگر بکند.

در طواف ستر عورت و طهارت شرط است، بنابراین شخص عریان و زن حائض جایز نیست طواف نمایند، طواف هفت دور است و هر دوری از حجر الأسود شروع و به آن ختم می‌شود.

در طواف مراعات دو چیز سنت است:

۱- اضطباع: عبارت از قراردادن وسط لباس احرام زیر بغل راست و انداختن دو طرف آن بر روی کتف چپ، به گونه‌ای که کتف راست آشکار بماند است، این امر خاص به مردان می‌باشد.

۲- رمل: عبارت از سرعت‌رفتن در طواف با گام‌های متقارب به همدیگر است، این کار در سه دور اول از طواف خود انجام می‌دهد.

سـﭘس در صورت امکان به سوی مقام ابراهیم رفته و دو رکعت نماز را نزد مقام ابراهیم به گونه‌ای که مقام میان خود و کعبه قرار داده، در رکعت اول سورۀ «کافرون» و در رکعت دوم سورۀ «إخلاص» می‌خواند سپس به طرف چاه زمزم رفته و از آن آب می‌نوشد، و به حجر الاسود برگشته و آن را می‌بوسد.