۳- افراد:

تنها احرام به حج است.

تذکر: فرق میان قارن و مفرد در این است که قارن بر آن قربانی است.