۲- قران:

عبارت از احرام به عمره و حج با همدیگرست.