صورت‌های انجام حج و عمره:

حج و عمره به سه صورت انجام می‌گیرد: