میقات:

میقات بردو نوع است:

۱- زمانی.

۲- مکانی.

میقات زمانی: عبارت از ماه‌های حج، شوال، ذوالقعدة و ذوالحجة است.

میقات مکانی: عبارت از جاهای مخصوصی است که از آنجا احرام به حج وعمره می‌بندند و آن ﭘنج جاست:

۱- ذو الحلیفة یا (آبیار علی) میقات اهل مدینه و کسانی که از راه مدینه به حج و عمره می‌آیند است.

۲- جحفه یا (رابغ) میقاتگاه اهل شام، مصر و سایر کسانی که از مغرب می‌آیند است.

۳- قرن المنازل یا (قرن الثعالب) میقاتگاه اهالی نجد، حجاز، یمن و کسانی که از آن طرف می‌آیند است.

۴- یلملم میقاتگاه اهالی یمن، فارس و کسانی که از مشرق می‌آیند است.

۵- ذات عرق یا (ضریبه) میقاتگاه اهالی عراق و کسانی که از آن سو به حج می‌آیند است.

میقاتگاه اهل مکه خود مکه است.