مشخصات کتاب

احادیثی در فضایل خلفای راشدین
تأليف:

احمد بن عباس بن علی