سفیان ثوری و مهدی

امام سفیان ثوری می‌گوید: خلیفه وقت، مهدی برای حج آمده بود دستور داده بود مرا احضار کنند. چنانکه در کنار خانه کعبه کمین زده بودند و شب هنگام، مرا دستگیر کردند.

و نزد خلیفه بردند. رو به من کرد و گفت: چرا نزد ما نمی‌آیی تا از شما در امور مشوره بگیریم و از آنچه دستور می‌دهی پیروی و از آنچه نهی می‌کنی خودداری کنیم. (و اینک بقیه گفتگوی آن‌ها).

سفیان ثوری: این سفر شما چقدر خرج بر داشته است؟

مهدی: نمی‌دانم حساب با صندوق داران و وکلای من استز

سفیان: فردای قیامت در محضر پروردگار اگر این سئوال متوجه شما باشد، چه جوابی برای آن داری.

ولی عمر بن خطاب وقتی که برای حج تشریف آورد. از غلام خودش پرسید: در این سفر چقدر خرج نموده‌ای؟ غلام گفت:

ای امیرالمؤمنین! هیجده دینار انفاق کرده‌ام.

عمر رضی الله عنه فرمود: وای بر تو! بر بیت المال مسلمین ستم نموده‌ای.

من از منصور شنیدم که ایشان از اسود و او از علقمه و ایشان از ابن مسعود شنید که از رسول خدا نقل می‌کرد که فرموده است:

چه بسا افرادی که با بی‌پروایی مال خدا و رسولش را مطابق دلخواه حیف و میل می‌کنند و فردا در آتش دوزخ سقوط خواهند کرد.

وقتی سفیان اینرا گفت یکی از اطرافیان خلیفه به نام ابو عبید کاتب گفت: یعنی امیر المؤمنین با همین سزا مواجه خواهد شد؟

سفیان گفت: ساکت شو، فرعون را وزیرش هامان به هلاکت و هامان را فرعون [۱۶].

[۱۶] وفیات الأعیان (۲/۳۸۷).