صفحه نخست تاریخ اسلام علماء و حکام طاووس و سلیمان بن عبدالملک

طاووس و سلیمان بن عبدالملک

روزی خلیفه وقت، سلیمان بن عبدالملک وارد مجلس طاووس شد. ایشان به خلیفه توجهی ننمود. بعد از او پرسیدند: چرا به خلیفه توجه ننمودی، پاسخ داد:

تا به فهمد که خداوند بندگانی دارد که به ملک و مال آن‌ها رغبتی ندارند [۸].

[۸] وفیات الأعیان.