صفحه نخست تاریخ اسلام علماء و حکام مکحول و یزیدبن عبدالملک

مکحول و یزیدبن عبدالملک

تابعی بزرگوار مکحول عالم شام در مجلس درس خویش مشغول تدریس بود و گروهی از شاگردان مانند همیشه دور او نشسته بودند، ناگهان خلیفه وقت یزید بن عبدالملک شاهانه وارد شد، و در حلقه درس شرکت کرد. شاگردان خواستند خود را عقب بکشند تا جایی برای خلیفه باز کنند ولی شیخ اشاره کرد و گفت: بگذارید تا تواضع را بیاموزد [۵].

[۵] سید اعلام النبلا ۵/ ۱۵۰