صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب مساجد مشروعیت دو رکعت نماز برای کسی که از سفر بر می‌گردد...

مشروعیت دو رکعت نماز برای کسی که از سفر بر می‌گردد

به شکرانه و سپاس اینکه انسان از یک مسافرتی دور به سلامتی به خانه برگشته سنت است که در مسجد محل یا شهر خود رفته و دو رکعت نماز شکرانه ادا کند، این نماز سنت پیامبر ج است، هنگامی که از سفر برمی‌گشت ابتداء در مسجد دو رکعت نماز شکرانه ادا نموده و سپس به خانه‌اش تشریف می‌برد. نیز بعضی از یاران خود را به این نماز توصیه فرمود و در مشروعیت این نماز هیچ اختلافی بین فقهای اسلام نیست.

اگر مسجد بسته بود و نمی‌توانست در مسجد نماز بخواند در خانه‌اش دو رکعت نماز ادا کند، زیرا علت مشروعیت این نماز شکر و سپاسگزاری است و پیامبر ج فرمود:

تمام زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شد، و خانه مسلمان نیز مسجد است که شبانه روز در آن نفل ادا می‌کند. بنابراین، مناسب نیست که انسان مسلمان در خانه خود تلویزیون و ویدئو بگذارد که تصاویر مردان و زنان در آن ظاهر می‌شود، و صدای اهل فسق و فجور از آن بگوش می‌رسد، پس بدانید که ما این مطالب را بیان می‌کنیم که باید نمازهای شکرانه در خانه‌ها ادا گردد و از آنچه مساجد را باید پاک نگه داشت، خانه‌ها را نیز باید پاک نگهداشت.