صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب مساجد مستحب است که نمازگزار هنگام خواندن نماز نفل بعد از...

مستحب است که نمازگزار هنگام خواندن نماز نفل بعد از فرض مکان خود را تغییر دهد

آیا خوب است کسی که نماز فرض را خوانده و می‌خواهد نماز نفل بخواند، جای خود را تغییر دهد؟

بلی، مستحب است جائی که نماز فرض را ادا کرده است، برای ادای نفل قدری تغییر دهد؛ زیرا پیامبر اکرم ج در این باره به حالت سرزنش فرمودند:

«آیا ناتوان است هریک از شما هنگامی که نماز فرض را ادا کند، کمی جلو یا عقب یا به طرف راست و چپ برود؟!».

فلسفه این عمل این است که وقتی انسانی به روی زمین نماز بخواند، روز قیامت زمین برای انسان شهادت می‌دهد. پس بهتر است نماز را در مکان‌های مختلف ادا کرد تا قطعات مختلف زمین برای انسان شهادت دهند، و این خود بخششی بزرگ است.

باید بدانیم که امر و نهی خداوند بدون حکمت نیست، ولی حکمت بعضی از امور کشف شده است، و بعضی نیز هنوز کشف نشده است. بنابراین، باید در مقابل امر و نهی خدا فرمانبردار باشد، و خداوند همیشه خیر بندگانش را می‌خواهد.

سپاس برای خدائی که صاحب بخشش و انعام است