صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب مساجد کراهیت تشکّل‌های علمی در مسجد روز جمعه قبل از نماز...

کراهیت تشکّل‌های علمی در مسجد روز جمعه قبل از نماز

آیا جلسات علمی در روز جمعه قبل از نماز مکروه است؟

بلی، چون مردم در روز جمعه برای آمدن صبح زود بر یکدیگر سبقت می‌گیرند تا بتوانند جائزه اول یا پائین‌تر آن را در یابند. بنابراین، هرکس روز جمعه وارد مسجد شود و بخواهد به عبادت نفل بپردازد و اگر حلقه‌های علمی برگزار شود، متردد است که آیا به عبادت بپردازد یا در حلقه‌های علمی شرکت کند، به این سبب پیامبر ج در روزهای جمعه از تشکیل جلسات علمی نهی فرمودند و روایات دیگری نیز این مورد را از پیامبر نقل کرده‌اند.

آیا می‌دانید جوائزی که در حدیث پیامبر ج تعیین شده است چیست؟

فرمودند: اولین کسی که برای نماز جمعه به مسجد حاضر شود، مانند کسی است که شتری در راه خدا هدیه کرده است.

دوم مانند کسی است که گاوی هدیه کرده است، تا اینکه قوچ، مرغ، تخم مرغ را ذکر فرمود.

لحظه‌ای در روز جمعه است که هرکس آن را در حالت نماز دریابد هرچیزی که از خدا بخواهد به او می‌دهد به این خاطر حلقه و تشکیل قبل از نماز جمعه مکروه است، زیرا نمازگزاران را از نماز و دعا باز می‌دارد.

** پروردگارا! ما را از جمله کسانی قرار بده که موفق می‌شوند در روز جمعه بزرگ‌ترین چیز را هدیه کنند، و ساعت اجابت دعای روز جمعه را نصیب ما فرما- آمین.

** بار خدایا! ما را از کسانی بگردان که به بزرگترین هدیه فائز می‌شوند و ساعت اجابت را درمی‌یابند - آمین.