گذاشتن کفش در مسجد

اگر مسجد فرش نداشته باشد و کفش‌ها تمییز و پاک باشد به صورتی که نجس‌بودن آن مشاهده نمی‌شود، می‌تواند با کفش وارد شود و نماز بخواند.

ولی اگر مسجد برای نماز و نشستن فرش شده است نباید با کفش داخل شد، بلکه باید کفش‌ها را با دست بردارد و در جای مناسبی بگذارد، چون ممکن است جایی باشد که مورد اعتماد نباشد، و احتمال ربودن آن است و اگر مکان خاصی نداشت، باید کفش‌ها را به سمت چپ خود گذاشته و نماز بخواند، چون پیامبر ج چنین کردند.

ابوداود و ابن ماجه روایت می‌کند:

«أن النبي ج يوم الفتح لـما قام يصلى جعل نعليه عن يساره».

«پیامبر اکرم ج روز فتح مکه هنگام خواندن نماز کفش‌ها را به سمت چپ خود گذاشتند».

و فعل پیامبر ج مانند قول پیامبر است. بنابراین، سنت گردید که اگر جای مناسبی برای کفش‌ها نباشد، نمازگذار کفش‌هایش را به سمت چپ بگذارد، نه سمت راست، زیرا سمت راست بهتر است. و اصحاب یمین (راست) به بهشت و اصحاب شمال (چپ) به دوزخ می‌روند.

خدایا! ما را از جمله اصحاب یمین بگردان و به ما توفیق عنایت فرما، تا از راه و روش اصحاب شمال دوری کنیم، چون آن‌ها اهل آتش و جهنم‌اند و از آن‌ها به خدا پناه می‌بریم.