مسجد چیست؟

مسجد خانه پاکیزه‌ای است که خدای تبارک و تعالی در آن پرستش می‌شود.