مراجعه (۴۸) ش:

و موسوی، به نقل چهل حدیث می‌پردازد و قائل به صحت آن‌هاست و به آن‌ها استدلال می‌نماید.