مراجعه (۴۶) ش:

۱- می‌گوید: خلافت خلفای سه گانه‌ی قبل از علی محل بحث و کلام است.

۲- به نفی امکان تأویل نصوص که ذکر نموده می‌پردازد.