مراجعه (۴۴) ش:

آیه‌ی مذکور را از سیاق آیات قبل از آن جدایی تصور می‌نمایند.