مراجعه (۴۲) ش:

۱- جواب بی‌فایده‌ی او در جواز اطلاق لفظ جمع بر واحد.

۲- به ذکر نکاتی درباره اطلاق لفظ جمع بر مفرد پرداخته است.