مراجعه (۴۱) س:

شیخ الازهر اعتراض می‌نماید که لفظ برای جمع است پس چگونه برفرد اطلاق می‌گردد.