مراجعه (۳٩) ش:

درخواست شیخ الازهر در رابطه با توضیح آیه ولایت.