مراجعه (۳۸) ش:

۱- ترجیح معنی ولی

۲- بیان قرائن دال بر معنی ولی