مراجعه (۳۳) س:

التماس شیخ الازهر از موسوی برای ذکر موارد تشبیه علی و هارون