علّت دوم

ابواسحاق، همان ابواسحاق سبیعی معروف است. وی فردی موثق بود، اما در آخر عمر حافظه‌اش دچار اختلاط شد. – همانطور که در (التهذیب) و غیره ... آمده است – و عمرو بن ثابت احادیثی را از وی اخذ کرده که مربوط به دوران اختلاط وی است، چون عمرو سال‌ها پس از ابواسحاق زیست، و میان وفات آن‌ها چهل و سه سال فاصلۀ زمانی است.