وجه دوم

در مورد ادّعای او دربارۀ نزول آیات: ﴿سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٖ وَاقِعٖ١ [المعارج: ۱] ... باید گفت: که این سوره به اتفاق مکی است، و از ابن عباس درمورد این سوره روایت شده است که در شأن حال نضر بن حارث بن کلده نازل شده است. نسائی و ابن حاتم نیز همین قول را روایت کرده‌اند – نگاه کنید به (تفسیر ابن کثیر) (۴/۴۱۸)، (اسباب النزول) سیوطی (ص ۱٧۳-۱٧۴)، (اسباب النزول) واحدی (ص ۳۲٩) –