مراجعه (۱۰): ش:

۱- پی در پی آوردن دلایل مزعومۀ دیگر در اینجا.

۲- اشارۀ وی به صلواه بر پیامبر و آل او در نمازِ مکتوب، و استشهاد وی بر برتری اهل بیت.