مراجعۀ (۸): ش:

۱- گمانش مبنی بر ارائۀ دلیل از کلام نبی اکرم ج.

۲- ذکر نمودن حدیث ثقلین با الفاظ مختلف و ادعای متواتر بودن آن.

۳- آوردن احادیثی دیگر در ارتباط با وجوب پایبندی به مذهب اهل بیت.

۴- استخراج نمودن برخی براهین و ادله در نصوصی که مزعومیتشان ثابت شده است.