مراجعۀ (٧): س:

۱- شیخ‌الأزهر خواستار شاهد از قرآن و سنت است.

۲- اقرار وی بر اینکه احتجاج به کلام ائمۀ اهل بیت لازمۀ دور و تسلسل است.