مراجعات (۱، ۲): (س ش):

۱- سلام مناظره‌کننده و پاسخ آن.

۲- طلب اجازه در باب مناظره و اجازه دادنِ او.