صفحه نخست تاریخ اسلام زندگی نامه علامه حاج شیخ اسماعیل آل اسحاق خوئینی رحمه الله اینک می‌پردازیم به ذکر قسمتی از تألیفات و تحقیقات ...

اینک می‌پردازیم به ذکر قسمتی از تألیفات و تحقیقات استاد «آل اسحاق»:

۱- بررسی مذاهب و ادیان.

۲- تبیین اسلام و یا خداشناسی انبیاء (شامل ۲۰ مقاله).

۳- ایمان و انسان (شامل ۳۰ مقاله).

۴- منطق ما یا آفات شناخت (شامل ۳۵ مقاله).

۵- انواع و اشکال شناخت (شامل ۴۰ مقاله) که در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۶۲ چاپ و منتشر گردید و کتب ردیف یک تا چهار، سال‌ها قبل انتشار یافته‌اند. کتب زیر تاکنون به چاپ نرسیده است:

۶- موانع شناخت (شامل ۴۰ مقاله) آمادۀ چاپ

٧- دروغ‌های بزرگ، وجود و وحدت وجود آمادۀ چاپ

۸- دروغ‌های بزرگ، موجود و وحدت موجود آمادۀ چاپ

٩- دروغ‌های بزرگ، تکامل داروینی آمادۀ چاپ

۱۰- دروغ‌های بزرگ، روح مجرد فلسفی آمادۀ چاپ

۱۱- حسین، حسین است، نه یاحسین است و نه واحسین است.

۱۲- علی، علی است، نه یاعلی.

۱۳- انواع و اشکال شرک‌ها.

۱۴- بدعت‌ها در دین (منظوم).

۱۵- پاسخ به سؤالات دینی.

۱۶- تربیت اسلامی.

همچنین وی به تألیفی عظیم در بارۀ قرآن کریم اقدام کرد که در هشت بخش اصلی تنظیم گردیده است:

الف: بخش اول موسوم به عالم القرآن که خود به پنج فصل منقسم است:

۱- مقدمه بر عالم القرآن.

۲- رُنسانس عظیم در تفکرات اسلامی یا بدایة الاسلام با استناد به ۳۰۰ آیۀ قرآن.

۳- قسمت اول نهایة الإسلام با استناد به ۱۰۰۰ آیۀ قرآن.

۴- قسمت دوم نهایة الإسلام با استناد به ۱۲۰۰ آیۀ قرآن.

۵- قسمت سوم نهایة الإسلام با استناد به ۱۵۰۰ آیۀ قرآن.

ب: بخش دوم تحت عنوان الله القرآن که به پنج فصل منقسم است:

۱- الله القرآن.

۲- صفات الله فی القرآن.

۳- توحید الله فی القرآن.

۴- أفعال الله فی القرآن.

ج: بخش سوم تحت عنوان نُبُوُّة القرآن که به دو فصل منقسم است:

۱- نبوت عامه.

۲- نبوت خاصه.

د: بخش چهارم آخِرَةُ القرآن که به چهار فصل منقسم است که در آن به ۱۰۰۰ آیۀ قرآن استناد گردیده:

۱- محشر و قیامت.

۲- بهشت.

۳- أعراف.

۴- جهنم.

هـ: بخش پنجم تحت عنوان عدالة القرآن که دارای دو فصل است:

۱- عدالة الله.

۲- عدالت اجتماعی و عدالت در مورد انسان.

و: بخش ششم تحت عنوان إِمامة القرآن که دارای دو فصل است:

۱- امامة الشیعة.

۲- إِمامة العامة.

ز: بخش هفتم موسوم به اخلاق القرآن با استناد به ۱۲۰۰ آیۀ قران، ۳۰۰ موضوع اخلاقی در قرآن با اخلاق فلسفی و عرفانی متصوفه مقایسه شده است.

ح: بخش هشتم تحت عنوان احکام القرآن در دو فصل:

۱- محرمات.

۲- واجبات.

همچنین استاد، حدود ۱۶ مقاله در مورد مطالب قرآن دارد که عناوین برخی از آن‌ها را در اینجا می‌آوریم:

۱- التعبد والعبادة فی القرآن.

۲- الاستعانة فی القرآن.

۳- الهدایة فی القرآن.

۴- الصراط الـمستقیم فی القرآن.

۵- الشیء فی القرآن.

۶- الخِلقَة فی القرآن.

٧- الخلیفة والخلافة فی القرآن.

۸- التقدیس والتقدس فی القرآن.

٩- التعقل والعقل فی القرآن.

۱۰- الظن والظنون فی القرآن.

۱۱- بنی إسرائیل فی القرآن.

۱۲- الشفاعة فی القرآن.

۱۳- الدعاء فی القرآن.

۱۴- الولایة فی القرآن.

۱۵- التطهیر فی القرآن.

۱۶- الإصطفاء فی القرآن.

۱٧- الرُّسل فی القرآن.

۱۸- الإتباع عن الرسول فی القرآن.

بعضی از موضوعات فوق به تنهایی یک مجلد است، و برخی ۲ یا ۳ موضوع در یک مجلد قرار می‌گیرد.