۱٧- معالجه با آب زمزم

۱- از پیامبرص روایت گردیده است که در باره آب زمزم فرموده است: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ [وَشِفَاءُ سُقْمٍ]».

«اب زمزم مبارک است همانا آن خوراک خوشمزۀ و شفای بیمار است» [۱۰٧].

۲- حدیث جابر «مَاءُ زَمْزَمَ، لِمَا شُرِبَ لَهُ» - به نیت و قصدی که نوشیده شده است به نوشنده آن فایده می‌رساند.

۳- پیامبرص آب زمزم را در مشک‌ها حمل می‌کرد و بر روی بیماران می‌ریخت و به آنان می‌نوشاند و ابن القیّم/ می‌گوید: من و غیر من از استشفاء به آب زمزم، امور شگفتی را تجربه کرده‌ایم و از چند مرض به وسیله آن شفا جستم و به اذن خداوند بهبود یافتم.

[۱۰٧] مسلم، ۴/۱٩۲۲، مجمع‌الزوائد، ۳/۲۸۶.