۱۴- معالجه غضب و خشم

درمان غضب و عصبانیت به دو صورت انجام می‌گیرد.

طریق اول: پیشگیری

با اجتناب از اسباب غضب می‌توان از آن پیشگیری نمود.

این اسباب عبارتند از: کبر و غرور، خودبزرگ‌بینی، فخرفروشی، طمع ناروا، شوخی بی‌مناسبت، مسخره و مزاح و امثال این‌ها.

طریق دوم: علاج غضب در هنگام وجود آن

در چهار نوع خلاصه و محدود می‌گردد:

۱- پناه جستن به خداوند از شیطان رانده شده.

۲- وضوء گرفتن.

۳- تغییرحالت و موقعیتی‌که فرد خشمگین بر آن قرار گرفته است. مثلاً با نشستن و یا دراز کشیدن و یا بیرون رفتن و یا با قطع‌ کردن سخن حالت خود را تغییر دهد.

۴- آنچه را که در باره ثواب و جزای خشم فرو خوردن در متون دینی آمده است و آنچه را که دربارۀ عذاب و خواری خشم آمده است به یاد بیاورد. [۱۰۵]

[۱۰۵] آفات اللسان، ص ۱۱۰-۱۱۲، و الحکمة فی‌الدعوة إلی الله، ص ۶۴-۶۶، از نویسنده.