۱۳- معالجه گزیدن و نیش زدن

۱- خواندن سورۀ حمد همراه با جمع نمودن بزاق دهان و بر روی محل نیش تف می‌گردد [۱۰۳].

۲- خواندن سورۀ کافرون و مُعَوَّذَتَیْن با آب و نمک بر روی محل گزیده شده مالش داده می‌شود [۱۰۴].

[۱۰۳] فتح‌الباری، ۱۰.۱٧۴، و مسلم، ۴/۱٧۳۳. [۱۰۴] طبرانی در صحیح‌الصغیر، ۲/۸۳۰، نگاه: مجمع‌الزوائد، ۵/۱۱۱.