٩- درمان و معالجه مریض برای خود

«بر روی قسمتی‌که درد و الم دارد دست بگذارید و بگو: «بسم الله» (سه بار) و هفت بار بگویید: «أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» [۱۰۱].

[۱۰۱] مسلم، ۴/۱٧۲۸.