مشخصات کتاب

دعا و درمان با کتاب و سنت
تأليف:

سعید بن علی بن وهف القحطانی


مترجم:

گروه علمی فرهنگی موحدین