لقب فاروقی

لقب فاروقی، لقبی است که از جانب رب العالمین به حضرت فاروق اعظمس عطا شده است، و برای همیشه در تاریخ جهان به فاروق اعظمس موسوم گشت.

علمای کرام فاروق را جداکننده بین حق و باطل معنی و ترجمه کرده‌اند.