صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان راستگویی را دوست دارم و دروغ گفتن را نمی‌پسندم:

راستگویی را دوست دارم و دروغ گفتن را نمی‌پسندم:

پیامبر ج می‌فرماید:

«راستگویی به سوی نیکی هدایت می‌کند و نیکی به سوی بهشت می‌برد، و مرد راست می‌گوید تا اینکه نزد خداوند راستگو نوشته می‌شود، و دروغ به سوی گناه و فساد راهنمایی می‌کند و گناه به دوزخ می‌برد و مرد دروغ می‌گوید تا اینکه نزد خداوند دروغگو نوشته می‌شود».

ورزش می‌کنم: پیامبر ج از کنار تعدادی افراد قبیله‌ی اسلم گذشت که در تیر اندازی مسابقه می‌دادند، پیامبر ج فرمود: «ای فرزندان اسماعیل تیراندازی کنید که پدرانتان تیرانداز بودند».