صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان آنچه برای خود می‌پسندم برای برادر مسلمانم نیز می‌پ...

آنچه برای خود می‌پسندم برای برادر مسلمانم نیز می‌پسندم:

از پیامبر ج روایت است که فرمود: «هیچ‌یک از شما مومن واقعی به شمار نمی‌آید تا آنکه آنچه برای خود می‌پسندد برای برادرش نیز بپسندد».

به کسانی که می‌شناسم و به کسانی که نمی‌شناسم سلام می‌کنم:

مردی از پیامبر ج پرسید: کدام عمل در اسلام بهتر است؟ پیامبر فرمود: «به دیگران غذا بده و بر هرکس که می‌شناسی و هرکس که نمی‌شناسی سلام کن».

و پیامبر ج می‌فرماید: «وارد بهشت نمی‌شوید مگر آنکه مومن باشید و مومن نمی‌شوید مگر آنکه یکدیگر را دوست بدارید، آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم که وقتی آن را انجام دهید با یکدیگر دوست می‌شوید ؟ سلام را میانتان رواج دهید و پخش کنید».

وقتی مومنان شاد شوند شاد می‌شوم و به خاطر غم آن‌ها اندوهگین می‌شوم:

پیامبر ج می‌فرماید:

«مثال مؤمنان در دوستی با یکدیگر و مهربانی و همدردی با یکدیگر مانند بدن است که هرگاه عضوی از آن به درد بیاید تمام جسم خواب نمی‌رود و تب می‌کند.».