صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان مادرم را دوست دارم و او را خشمگین نمی‌کنم:

مادرم را دوست دارم و او را خشمگین نمی‌کنم:

مردی نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای رسول خدا، از همه مردم چه کسی به اینکه با او نیکی کنم سزاوارتر است؟

پیامبر فرمود: مادرت.

گفت : سپس چه کسی؟ فرمود: مادرت.

گفت : سپس چه کسی؟ فرمود: مادرت.

گفت : سپس چه کسی؟ فرمود: مادرت.

با همسایگان به خوبی رفتار می‌کنم و آن‌ها را اذیت نمی‌کنم:

پیامبر ج فرمود:

«جبرئیل همواره مرا در مورد همسایه سفارش و توصیه می‌نمود تا اینکه فکر کردم که او را وارث قرار خواهد داد».