صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان به نظافت بدن ولباسم اهمیت می‌دهم:

به نظافت بدن ولباسم اهمیت می‌دهم:

پیامبر ج می‌گوید: «هیچ نمازی بدون پاکیزگی پذیرفته نمی‌شود».

و می‌فرماید: «هر کسی به اندازه‌ی ذره‌ای تکبر در دلش باشد به بهشت وارد نمی‌شود، مردی گفت: فرد دوست دارد که لباس و کفش او خوب و زبیا باشد، پیامبر فرمود: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، تکبر یعنی نپذیرفتن حق و تحقیر مردم».